Regulamin dla klientów indywidualnych

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. System/ internetowy Klepsydra online, dostępny pod adresem internetowym https://klepsydraonline.pl/, prowadzony jest przez Jakuba Grzybek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:9691642064, REGON: 386280316.
 2. Niniejszy regulamin jest skierowany do Klientów Indywidualnych/ klientów sklepu internetowego , którzy zakupują możliwość stworzenia klepsydry online.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Korzystanie z Systemu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia
   i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Systemu i usług świadczonych za jego pomocą;
 5. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Systemu.
 • 2

Definicje

 1. Usługodawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9691642064, REGON
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący transakcji za pośrednictwem Systemu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta
  z Systemu.
 4. System – system internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://klepsydraonline.pl/
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Systemu.
 6. Konto – konto klienta w Systemie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz wygenerowane przez niego klepsydry.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą.
 • 3

Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres do doręczeń: Wielowieś, ul. Zamkowa 4, 44-187 Wielowieś
 2. Adres e-mail: kontakt@klepsydraonline.pl
 3. Numer telefonu: 509 183 879
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów
  i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00. W sprawach pilnych – każdego dnia, o każdej porze.
 • 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Systemu niezbędne są:
 2. dostęp do Internetu,
 3. urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików Cookie,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 5. ….
 6. ….
 • 5

Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu z infrastrukturą techniczną Klienta..
 • 6

Zakup klepsydry pogrzebowej

 1. Klient wypełnia formularz klepsydry pogrzebowej, która jest dostępna na karcie klienta.
 2. Klient płaci za klepsydrę pogrzebową za pośrednictwem przelewu bankowego i dołącza potwierdzenie wpłaty do formularza.
 3. Na nr telefonu podany przy zakupie zostaje dostarczony adres internetowy, gdzie znajduje się utworzona klepsydra.
 • 7

Funkcje systemu

 1. System umożliwia Klientowi tworzenie klepsydry online, która może zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zmarłej, tytuł osoby zmarłej, zdjęcie, które ma pojawić się na klepsydrze, informacje o zmarłym, informacje
  o pogrzebie, termin, godzinę i adres ceremonii pogrzebowej, dane zawiadamiającego o pogrzebie.
 2. System na podstawie adresu podanego w formularzu umożliwia lokalizację ceremonii pogrzebowej na mapie online.
 3. System umożliwia wysłanie wiadomości SMS na nr podany w formularzu.
 • 8

Formy rozliczenia i metoda płatności

 1. Usługodawca oferuje rozliczenie za pomocą zwykłego przelewu bankowego
 • 9

Odpowiedzialność za treść klepsydry

 1. Klient jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie generowania klepsydry.
 2. Klient odpowiada za wprowadzane przez siebie treści w zakresie generowania klepsydry.
 3. Usługodawca ma prawo do usunięcia klepsydry, w razie gdyby treści zamieszczone w klepsydrze były niezgodne z obowiązującym prawem, obraźliwe czy naruszające dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku usługodawca wzywa Klienta do usunięcia niedozwolonych treści i wskazuje termin do dokonania tej czynności. W razie braku odpowiedniego działania klienta
  w wyznaczonym przez usługodawcę terminie, usługodawca jest uprawniony do usunięcia klepsydry.
 • 10

Reklamacje

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane
  w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 11

Dane osobowe w Systemie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Systemu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Systemu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być osoby, którym zostanie udostępniona klepsydra online.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca komunikuje się z klientami w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnego sporu pomiędzy Usługodawcą
  a Klientem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logo klienta na stronie internetowej Systemu i materiałach promocyjnych, w celu wykazania, że klient korzysta lub korzystał z Systemu. Jeżeli Klient sprzeciwia się temu, powinien wystosować sprzeciw pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Usługodawcy podane w niniejszym regulaminie. Sprzeciw będzie miał zastosowanie do działań podejmowanych po jego skutecznym złożeniu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
  z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.