Regulamin dla firm

Regulamin systemu

Klepsydra Online

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. System Klepsydra online, dostępny pod adresem internetowym https://klepsydraonline.pl/, prowadzony jest przez Jakuba Grzybek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:9691642064, REGON: 386280316.
 2. Niniejszy regulamin jest skierowany do Przedsiębiorców (zakładów pogrzebowych), korzystających z systemu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Korzystanie z Systemu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia
   i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Systemu i usług świadczonych za jego pomocą;
 5. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Systemu.
 • 2

Definicje

 1. Usługodawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9691642064, REGON
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący transakcji za pośrednictwem Systemu.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta
  z Systemu.
 4. System – system internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://klepsydraonline.pl/
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Systemu.
 6. Konto - konto klienta w Systemie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz wygenerowane przez niego klepsydry.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą.

 

 

 • 3

Kontakt z Usługodawcą

 

 1. Adres do doręczeń: Wielowieś, ul. Zamkowa 4, 44-187 Wielowieś
 2. Adres e-mail: kontakt@klepsydraonline.pl
 3. Numer telefonu: 509 183 879
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów
  i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00. W sprawach pilnych – każdego dnia, o każdej porze.

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Systemu niezbędne są:
 2. dostęp do Internetu,
 3. urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików Cookie,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 5. ….
 6. ….

 

 • 5

Informacje ogólne

 

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Korzystanie z systemu przez Klienta jest możliwe po podpisaniu umowy
  z Usługodawcą oraz wypełnieniu obowiązków wynikających z umowy,
  a koniecznych do rozpoczęcia korzystania z systemu, a także po założeniu konta dla Klienta.

 

 • 6

Zakładanie Konta w Systemie

 

 1. Aby założyć Konto w Systemie, należy skontaktować się ze Usługodawcą.
 2. Usługodawca i Klient ustalają warunki umowy.
 3. Usługodawca generuje indywidualne dane do konta dla każdego Klienta.
 4. Założenie Konta w Systemie jest darmowe.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, przekazanych Klientowi przez Usługodawcę.
 6. Klient po zalogowaniu się na konto ma możliwość zmiany hasła.

 

 

 

 • 7

Funkcje systemu

 

 1. System umożliwia Klientowi tworzenie klepsydry online, która może zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zmarłej, tytuł osoby zmarłej, zdjęcie, które ma pojawić się na klepsydrze, informacje o zmarłym, informacje
  o pogrzebie, termin, godzinę i adres ceremonii pogrzebowej, dane zawiadamiającego o pogrzebie.
 2. System na podstawie adresu podanego w formularzu umożliwia lokalizację ceremonii pogrzebowej na mapie online.
 3. System umożliwia wysłanie wiadomości SMS na dwa numery telefonu wybrane przez Klienta.
 4. System umożliwia wysłanie wiadomości e-mail na adres właściciela konta.

 

 • 8

Zasady generowania Klepsydry online

 

 1. W celu wygenerowania Klepsydry online należy:
 2. zalogować się do Systemu za pomocą danych do logowania,
 3. wybrać przycisk „Dodaj klepsydrę”,
 4. wypełnić formularz,
 5. wybrać przycisk „Wyślij”.
 6. Klient może w dowolnym momencie edytować klepsydrę.
 7. Klient może wysłać wiadomość sms na dwa wybrane numery telefonu.
 8. Każdy klient ma prawo wybrać indywidualny szablon klepsydry. Usługodawca oferuje wybór gotowych szablonów lub stworzenie nowego szablonu klepsydry.
 9. Szczegółowe zasady wyboru gotowego szablonu klepsydry lub stworzenia nowego szablonu klepsydry przez Usługodawcę znajdują się w Umowie.

 

 • 9

Formy rozliczenia i metoda płatności

 

 1. Usługodawca oferuje następujące formy rozliczenia:
 2. rozliczenie abonamentowe,
 3. rozliczenie indywidualne za każdą klepsydrę.
 4. Usługodawca oferuje możliwość zapłaty przelewem.
 5. Usługodawca daje możliwość zmiany formy rozliczenia w trakcie trwania umowy
 6. Usługodawca za wykonaną usługę wystawia fakturę VAT.
 7. Szczegółowe informacje na temat formy rozliczenia oraz metod płatności znajdują się w Umowie.

 

 • 10

Odpowiedzialność za treść klepsydry

 

 1. Klient jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie generowania klepsydry.
 2. Klient odpowiada za wprowadzane przez siebie treści w zakresie generowania klepsydry.
 3. Usługodawca ma prawo do usunięcia klepsydry, w razie gdyby treści zamieszczone w klepsydrze były niezgodne z obowiązującym prawem, obraźliwe czy naruszające dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku usługodawca wzywa Klienta do usunięcia niedozwolonych treści i wskazuje termin do dokonania tej czynności. W razie braku odpowiedniego działania klienta
  w wyznaczonym przez usługodawcę terminie, usługodawca jest uprawniony do usunięcia klepsydry.

 

 • 11

Reklamacje

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane
  w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 • 12

Dane osobowe w Systemie

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Systemu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Systemu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być osoby, którym zostanie udostępniona klepsydra online.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Aby wypowiedzieć umowę Klient powinien wysłać żądanie usunięcia konta pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 3. W przypadku gdy zaległość w płatności za fakturę przekroczy 14 dni, Usługodawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę z klientem bez zachowania terminu wypowiedzenia. Usunięcie konta jest równoznaczne z dezaktywacją przypisanych do konta klepsydr.
 4. Usługodawca komunikuje się z klientami w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnego sporu pomiędzy Usługodawcą
  a Klientem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logo klienta na stronie internetowej Systemu i materiałach promocyjnych, w celu wykazania, że klient korzysta lub korzystał z Systemu. Jeżeli Klient sprzeciwia się temu, powinien wystosować sprzeciw pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Usługodawcy podane w niniejszym regulaminie. Sprzeciw będzie miał zastosowanie do działań podejmowanych po jego skutecznym złożeniu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
  z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

Kontakt

Wyślij wiadomość - zadaj pytanie

Dowiedz się więcej o naszym produkcie - umów się na rozmowę pokazową.

Rejestracja

Zarejestruj się - prześlij formularz

Wypełnij formularz, a my założymy konto i poprosimy o wybranie szablonu klepsydry dla Twoich klientów.